Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

 1. Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2915 r. poz.163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  • po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Osobie, posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)
  • po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny;
 3. Osobie, posiadającej zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz 2015 r. poz.693)
  • po przedłożeniu zaświadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. Osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
  • po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. Osobie, która nie ukończyła 26 lat
  • po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. Osobie, która ukończyła 65 lat
  • po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7. Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  • po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności;
 8. Osobie w ciąży po okazaniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Skontaktuj się z nami

Osoby zainteresowane nieodpłatną pomocą prawną zapraszamy do punktu pomocy prawnej we Włocławku, przy ul. Żabiej 12 a 
(budynek Włocławskiego Centrum Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 do 12.30